Regulamin sklepu internetowego – sklep So!city

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży towarów obowiązujące w sklepie internetowym So!city dostępnym pod adresem: www.socity.shop, prowadzonym przez Cityboard Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Narbutta 30, Warszawa 02 – 541, NIP: 525 100 34 06, REGON: 011355200, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024971.

W sprawie zakupu towarów kontaktować się należy poprzez adres e-mail: hello@socity.shop lub telefonicznie od numerem: + 48 22 376 99 00.(opłata za połączenie według cennika operatora).

W dalszej części Regulaminu  Cityboard Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwana jest Sprzedawcą, a osoba dokonująca zakupu zwana jest Klientem. 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin reguluje wszystkie kwestie związane z zamawianiem i sprzedażą w sklepie internetowym So!city zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz innymi przepisami prawnymi, w których uregulowane zostały prawa i ochrona konsumentów.
  1. Warunkiem niezbędnym dla sprzedaży na rzecz Klienta oferowanych w sklepie towarów jest akceptacja niniejszego Regulaminu, który znajduje się na stronie internetowej www.socity.shop.  
  2. Strona internetowa www.socity.shop i jej zawartość, w tym zamieszczone na niej zdjęcia, opis i cena towarów jest wyłączną własnością Sprzedawcy.
  3. Do korzystania ze strony www.socity.shop i przeglądania na niej asortymentu sklepu internetowego So!city oraz składania zamówień konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz komputera z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki.
 • ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU
 1. Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego So!city.
 • INFORMACJA O PRODUKTACH (TOWARACH) 
 1. Sprzedawca proponuje do zakupu towary w postaci plecaków, worków, toreb zakupowych, toreb typu „nerka”.
  1. Wszystkie towary przeznaczone do sprzedaży zostały uszyte z ekoplakatu wykorzystywanego do druku reklam wielkoformatowych i legalnie wprowadzone do sprzedaży.
  2. Klient dokonuje zakupu poprzez wybór opcji i formy płatności.
  3. Cena towarów podana jest na stronie www.socity.shop w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług według stawki określonej właściwymi przepisami. Cena jest wiążąca i ostateczna.
  4. W przypadku zamówienia większej ilości danego towaru (powyżej 20 szt. danego rodzaju towaru) jego cena może być ustalana indywidualnie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: hello@socity.shop.
  5. Koszty dostawy zależą od wyboru opcji dostawy towaru.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen poszczególnych towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych lub wyprzedaży, czy też konkursów, gdzie wygraną będzie jeden z towarów.
  7. Wyprzedaże lub sprzedaż promocyjna dotyczą tylko określonej przez Sprzedawcę liczby danego towaru lub mogą być ograniczone czasowo przez Sprzedawcę.
 • ZASADY ZAMAWIANIA TOWARÓW ORAZ ZAWARCIE UMOWY 
 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta ze Sprzedawcą, który jest właścicielem sklepu internetowego So!city.
  1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą – dotycząca zakupu towaru lub towarów ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
  2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w sklepie internetowym So!city jest adres dostawy wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
  3. Prezentacja towarów w sklepie internetowym So!city na stronie www.socity.shop stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
  4. W celu zawarcia umowy Klient dokonuje wyboru towaru, dodaje wybrany towar do koszyka zakupowego poprzez kliknięcie w opcję „Dodaj do koszyka”  i składa zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.
  5. Jednym z etapów jest wybór sposobu płatności, rodzaj dostawy oraz określenie miejsca dostawy.
  6. Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, Klient składa wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym.
  7. Na każdym etapie składania zamówienia, za nim Klient dokona podsumowania zamówienia, a zatem przed kliknięciem w przycisk finalizujący zamówienie, Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub je anulować.
  8. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania zamówienia w systemie informatycznym  sklepu internetowego Sprzedawcy zawarta zostaje umowa sprzedaży.
  9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy.
  10. Zamówienia za pośrednictwem strony www.socity.shop można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Sprzedawca ma prawo ogłosić dni, w których nie będzie można dokonywać zakupu. Takie dni będą ogłoszone przez Sprzedawcę na 2 tygodnie przed planowanym wstrzymaniem sprzedaży towaru.
  11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z Klientem poprzez kontakt mailowy w celu potwierdzenia danych wypisanych w formularzu lub doprecyzowania zamówienia. W wypadku braku kontaktu z Klientem zamówienie czeka na wysłanie do czasu podania przez Klienta właściwych danych w terminie 14 dni licząc od daty kontaktu z Klientem ze strony Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.
 • ZASADY KORZYSTANIA Z UŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I REJESTRACJI KLIENTA
 1. W celu korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego So!city, w tym do przeglądania        asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i            dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies.
  1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i      dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne.        
  3. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej       możliwości założenia Konta Klienta, jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu.
  4. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym          funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
  5. Przystąpienie przez Klienta do korzystania ze sklepu internetowego So!city jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Umowa ta jest zawarta na czas nieokreślony.
  6. Klient ma prawo utworzyć swoje indywidualne Konto Klienta – w tym celu niezbędna jest rejestracja, która odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  7. Formularz rejestracyjny zawiera pola, które wypełnia Klient – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, login. Wypełnienie pól w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla sfinalizowania zamówienia
  8. Klient ma obowiązek podania danych zgodnych z prawdą, w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe korzystanie z zakupów w sklepie internetowym So!city.
  9. Hasło ma charakter poufny i w każdej chwili może zostać zmienione przez Klienta.
  10. Posiadanie indywidualnego Konta Klienta umożliwia Klientowi składanie zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania danych w przypadku realizacji kolejnych zakupów towarów w sklepie internetowym So!city .
  11. Po przesłaniu przez Klienta do Sprzedawcy wypełnionego formularza Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta Klienta. Od tego momentu Klient może korzystać z założonego Konta.
  12. Zawarcie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń o tym, że Klient przystępuje do korzystania ze sklepu internetowego So!city dobrowolnie, że spełnia przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, że wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
  13. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać przesłane do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail hello@socity.shop. Klient powinien taką wiadomość przesłać ze swojego konta e-mail podanego do wiadomości Sprzedawcy w formularzu. Za datę złożenia przez Klienta  oświadczenia uznaje się datę odebrania przez Sprzedawcę od Klienta wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
  14. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do zarejestrowanego Klienta, w przypadku gdy:
   1. Klient zamieszcza w sklepie internetowym So!city treści bezprawne,
   2. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
   3. Klient narusza postanowienia Regulaminu.
 2. Oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną złożone zostanie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail. Za datę złożenia przez Sprzedawcę  oświadczenia uznaje się datę odebrania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze Stron implikuje zablokowaniem Klientowi przez Sprzedawcę dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

 • DOSTAWA I PŁATNOŚCI
 1. Na terenie Polski opłata za dostawę przesyłki z zakupionym przez Klienta towarem jest zgodna z cennikiem dostępnym na www.socity.shop.
  1. Zamówiony towar jest dostarczany są za pośrednictwem współpracujących ze Sprzedawcą firm kurierskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej sklepu So!city i są dostępne w trakcie składania zamówienia.
  2. Istnieje także możliwość odbioru osobistego przez Klienta zakupionego towaru w Warszawie pod adresem: Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Narbutta 30, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 17:00.
  3. Po otrzymaniu przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności Kuriera stan przesyłki i jej zawartość. W przypadku stwierdzenia przez Klienta zniszczenia przesyłki, Klient zobowiązany jest ten fakt udokumentować, co  ułatwi Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji.
  4. Wysyłki towarów odbywają się od poniedziałku do piątku.
  5. Zamówiony przez Klienta towar jest dostarczany w ciągu 2 dni od momentu złożenia kompletnego i poprawnego zamówienia (2 dni – czas dostawy na terenie Polski, 2-12 dni czas dostawy na terenie Europy). Podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy towaru może opóźnić realizację zamówienia, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  6. W przypadku dostawy towaru zakupionego przez Klienta w opcji „za pobraniem” wydanie Klientowi przez kuriera towaru nastąpi wyłącznie po uprzednim dokonaniu przez Klienta zapłaty ceny towaru do rąk kuriera, co poprzedza jego wydanie Klientowi. 
  7. W sklepie internetowym So!city dostępna jest forma płatności elektronicznej (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
  8. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych ze sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie sklepu So!city.
  9. Za dzień dokonanej przez Klienta zapłaty za towar, w przypadku wyboru formy elektronicznej płatności, uznaje się zaksięgowanie na rachunku bankowym Sprzedawcy środków pieniężnych odpowiadających cenie towaru i kosztów dostawy.
  10. Sprzedawca wystawi dowód sprzedaży a na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT, która zostanie dołączona do przesyłki z towarem i włożona do opakowania z towarem.  
 • SZKODY POWSTAŁE PODCZAS TRANSPORTU
 1. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sprzedawca zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty zakupionego towaru w transporcie.
  1. Jeżeli zamówiony towar zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, Klient powinien zgłosić ten fakt kurierowi, udokumentować go (np. zdjęcie) oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail hello@socity.shop opisując stwierdzoną wadę towaru. Zgłoszenie uszkodzenia towaru w transporcie ma na celu wyłącznie udzielenie Sprzedawcy pomocy przy dochodzeniu roszczeń wobec przewoźnika, który dostarczył towar do Klienta lub ubezpieczyciela transportu, a nie wpływa i nie ogranicza praw Klienta z tytułu rękojmi za wady.
 • RĘKOJMIA ZA WADY, REKLAMACJE I ODPOWIEDZALNOŚĆ SPRZEDAWCY
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad fizycznych lub prawnych.
  1. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanej rzeczy z umową tj. jeżeli:
   1. Towar nie posiada właściwości, które towar danego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę  przy zawieraniu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił Klientowi zastrzeżenia, że towar nie nadaje się do takiego przeznaczenia;
   3. Towar nie ma właściwości, o których Klienta zapewniał Sprzedawca przedstawiając próbkę lub wzór towaru;
   4. Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
  2. Sprzedawca w związku z prowadzeniem sklepu internetowego So!city odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.
  3. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia do Sprzedawcy reklamacji z powodu wady fizycznej towaru.
  4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@socity.shop, lub na piśmie na adres: Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa.
  5. Klient wraz z reklamacją dostarczy do Sprzedawcy dowód zakupu towaru.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do opisanej przez Klienta wady towaru i prześle do Klienta wiadomość e-mail, w przypadku jeżeli reklamacja składana była przez Klienta drogą elektroniczną lub prześle informację na piśmie, w przypadku kiedy reklamacja składana była przez Klienta w formie pisemnej, w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
  7. W przypadku jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie do Sprzedawcy reklamowanego towaru, to Klient zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest  udostępnić rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.
  8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać drogą pocztową wadliwy towar na adres Sprzedawcy, chyba że wadliwy towar został już uprzednio przekazany do Sprzedawcy, a w zamian Sprzedawca dokona wymiany wadliwego towaru na nowy towar bez wad. Koszty przesyłki do Klienta nowego towaru ponosi Sprzedawca.  
  9. W przypadku jeżeli nie jest możliwa wymiana wadliwego towaru na nowy wolny od wad, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta w sposób i w terminie określonym w pkt g), to Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Klienta zapłaconej za wadliwy towar ceny oraz kosztów jego dostawy.
  10. Zwrot należności dokonany zostanie przez Sprzedawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia wskazania przez Klienta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności.
  11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności za wadliwy towar, jeśli  przez Klienta został wskazany niewłaściwy nr konta.  
  12. W sprawach dotyczących realizacji przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi,  nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).
 • JĘZYK I ZASADY UTRWALANIA UMOWY
 1. Umowa sprzedaży zawarta jest w języku polskim.
  1. Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres e-mailem dane dotyczące zamówienia.
  2. Klient może sprawdzić informacje dotyczące swojego zamówienia za pośrednictwem utworzonego Konta Klienta
  3. Regulamin sklepu internetowego So!city udostępniany jest również na stronie internetowej www.socity.shop w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i zapoznanie się z treścią w nim zawartą.
 •    PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, zamieszczonymi na stronie www.socity.shop
  1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego So!city Klient może zrealizować bez podania przyczyny  w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie zakupionego towaru. Po upływie tego terminu prawo do odstąpienia wygasa.
  3. Klient ma obowiązek poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres: hello@socity.shop lub w formie pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Sprzedawcy: Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa, o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu, gdy wszedł w posiadanie zamówionego towaru. Klient może skorzystać z formularza Odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie www.socity.shop.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem z pkt i).
  5. Zwrotu należności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy transakcji zakupu, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  6. W przypadku realizacji przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy Klient dokona zwrotu towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W takim przypadku koszty zwrotu towaru ponosi Sprzedawca, z poniższym zastrzeżeniem.
  7. W przypadku kiedy Klient dokona zwrotu towaru po upływie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy to koszty zwrotu zakupionego towaru obciążają Klienta. 
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności na rzecz Kilenta do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Sprzedawca wskazuje adres do zwrotu towaru: Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany w przypadku gdy Klient odeśle towar pod wskazany adres Sprzedawcy przed upływem 14 dni.
  10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz w stosunku do umów o świadczenie usług, jakie wykonane zostały przez Sprzedawcę za wyraźną zgodą Klienta. 
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE I POZASĄDOWE ROZWIĄZANIE SPORÓW
 1. Umowa sprzedaży zawarta jest między Klientem a Sprzedawcą.
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  2. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W dalszej kolejności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Sprzedawcy.
  3. W przypadku zamiaru skorzystania przez Klienta z możliwości pozasądowego sposobu rozpatrywania wszelkich sporów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, Sprzedawca informuje, że informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich [https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php]”.
  4. Z kolei pod adresem: [https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL] Klient ma dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  5. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i Sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
  6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.
  8. Kwestie ochrony prywatności danych osobowych Klientów zostały uregulowane w dokumencie Polityka prywatności w zakładce www.socity.shop/polityka-prywatnosci/.